עמוד:227

בבאך וארור אתה בצאתך : כ ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה ואת-המגערת בכלמשלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד-אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני : כא ידבק יהוה בך את-הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה : כב יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך : כג והיו שמיך אשר על-ראשך נחשת והארץ אשר-תחתיך ברזל : כד יתן יהוה את-מטר ארצך אבק ועפר מן-השמים ירד עליך עד השמדך : כה יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ : כו והיתה נבלתך למאכל לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד : כז יככה יהוה בשחין מצרים ובטחרים ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא : כח יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב : כט והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע : ל אשה תארש ואיש אחר ישכבנה בית תבנה ולאתשב בו כרם תחע ולא תחללנו : לא שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע : לב בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל-היום ואין לאל ידך : לג פרי אדמתך וכל-יגיעך יאכל עם אשר לא-ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל-הימים : לד והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה : לה יככה יהוה בשחין רע על-הברכים ועל-השקים אשר לא-תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך : לו יולך יהוה אתך ואת-מלכך אשר תקים עליך אל-גוי אשר לא-ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן : לז והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר-ינהגך יהוה שמה : לח זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה : לט כרמים תחע ועבדת ויין לא-תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת : מ זיתים יהיו לך בכל-גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך : מא בנים ובנות תוליד ולא-יהיו לך כי ילכו בשבי : מב כל-עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל : מג הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מחה מחה : מד הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב : מה ובאו עליך כל-הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך : מו והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד-עולם : מז תחת אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל : מח ועבדת אתאיביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על-צוארך עד השמידו אתך : מט ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לאתשמע לשנו : נ גוי עז פנים אשר לא-ישא פנים לזקן ונער לא יחן : נא ואכל פרי בהמתך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר