עמוד:204

פרק ה א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעש תם : ב יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב : ג לא את-אבתינו כרת יהוה את-הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים : ד פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש : ה אנכי עמד בין-יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את-דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא-עליתם בהר לאמר : ו אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים : ז לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני : ח לא-תעשה לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ : ט לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי : י ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי : יא לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא : יב שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך : יג ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך : יד ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך : טו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על-כן צוך יהוה אלהיך לעשות את-יום השבת : טז כבד את-אביך ואת-אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך : יז לא תרצחולא תנאףולא תגנבולא-תענה ברעך עד שוא : יח ולא תחמד אשת רעךולא מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על-האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל-הימים : מא אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש : מב לנס שמה רוצח אשר ירצח את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם ונס אל-אחת מן-הערים האל וחי : מג את-בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת-ראמת בגלעד לגדי ואת-גולן בבשן למנשי : מד וזאת התורה אשר-שם משה לפני בני ישראל : מה אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל-בני ישראל בצאתם ממצרים : מו בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים : מז ויירשו את-ארצו ואת-ארץ עוג מלך-הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש : מח מערער אשר על-שפת-נחל ארנן ועד-הר שיאן הוא חרמון : מט וכל-הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר