עמוד:203

לנפשתיכם כי לא ראיתם כל-תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש : טז פןתשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל-סמל תבנית זכר או נקבה : יז תבנית כל-בהמה אשר בארץ תבנית כל-צפור כנף אשר תעוף בשמים : יח תבנית כל-רמש באדמה תבנית כל-דגה אשר-במים מתחת לארץ : יט ופן-תשא עיניך השמימה וראית את-השמש ואת-הירח ואתהכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל-השמים : כ ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה : כא ויהוה התאנף-בי על-דבריכם וישבע לבלתי עברי את-הירדן ולבלתי-בא אל-הארץ החובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה : כב כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את-הירדן ואתם עברים וירשתם את-הארץ החובה הזאת : כג השמרו לכם פןתשכחו את-ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך : כד כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא : כה כי-תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני-יהוה אלהיך להכעיסו : כו העידתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ כי-אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה לא-תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון : כז והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה : כח ועבדתם-שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא-יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן : כט ובקשתם משם את-יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל-לבבך ובכל-נפשך : ל בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו : לא כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את-ברית אבתיך אשר נשבע להם : לב כי שאל-נא לימים ראשנים אשר-היו לפניך למן-היום אשר ברא אלהים אדם עלהארץ ולמקצה השמים ועד-קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו : לג השמע עם קול אלהים מדבר מתוך-האש כאשר-שמעת אתה ויחי : לד או הנמה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי בממת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר-עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך : לה אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו : לו מן-השמים השמיעך את-קלו לימרך ועלהארץ הראך את-אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש : לז ותחת כי אהב את-אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים : לח להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת-לך את-ארצם נחלה כיום הזה : לט וידעת היום והשבת אל-לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת אין עוד : מ ושמרת את-חקיו ואת-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר