עמוד:185

בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי : לא ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי : לב ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי : לג וצלפחד בן-חפר לא-היו לו בנים כי אם-בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה : לד אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות : לה אלה בני-אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני : לו ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני : לז אלה משפחת בני-אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני-יוסף למשפחתם : לח בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי : לט לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי : מ ויהיו בני-בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי : מא אלה בני-בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות : מב אלה בני-דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם : מג כלמשפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות : מד בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי : מה לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי : מו ושם בת-אשר שרח : מז אלה משפחת בני-אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות : מח בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני : מט ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי : נ אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות : נא אלה פקודי בני ישראל שש-מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים : נב וידבר יהוה אלמשה לאמר : נג לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות : נד לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו : נה אך-בגורל יחלק את-הארץ לשמות מחותאבתם ינחלו : נו על-פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט : נז ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי : נח אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את-עמרם : נט ושם אשת עמרם יוכבד בת-לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את-אהרן ואת-משה ואת מרים אחתם : ס ויולד לאהרן את-נדב ואת-אביהוא אתאלעזר ואת-איתמר : סא וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש-זרה לפני יהוה : סב ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל-זכר מבן-חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא-נתן להם נחלה בתוך בני ישראל : סג אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את-בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו : סד ובאלה לא-היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר