עמוד:166

פרק י א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולממע את-המחנות : ג ותקעו בהן ונועדו אליך כל-העדה אל-פתח אהל מועד : ד ואם-באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל : ה ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה : ו ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם : ז ובהקהיל את-הקהל תתקעו ולא תריעו : ח ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם : ט וכי-תבאו מלחמה בארצכם על-הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם : י וביום במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל : ו ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא-יכלו לעשת-הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא : ז ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את-קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל : ח ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה-יצוה יהוה לכם : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל לאמר איש איש כי-יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה : יא בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על-מצות ומררים יאכלהו : יב לא-ישאירו ממנו עד-בקר ועצם לא ישברו-בו ככל-חקת הפסח יעשו אתו : יג והאיש אשר-הוא טהור ובדרך לא-היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא : יד וכי-יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ : טו וביום הקים את-המשכן כמה הענן את-המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על-המשכן כמראה-אש עד-בקר : טז כן יהיה תמיד הענן יכמנו ומראה-אש לילה : יז ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן-שם הענן שם יחנו בני ישראל : יח על-פי יהוה יסעו בני ישראל ועל-פי יהוה יחנו כל-ימי אשר ישכן הענן על-המשכן יחנו : יט ובהאריך הענן על-המשכן ימים רבים ושמרו בני-ישראל את-משמרת יהוה ולא ימעו : כ ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על-המשכן עלפי יהוה יחנו ועל-פי יהוה ימעו : כא ויש אשר יהיה הענן מערב עד-בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו : כב או-ימים או-חדש או-ימים בהאריך הענן עלהמשכן לשכן עליו יחנו בני-ישראל ולא ימעו ובהעלתו ימעו : כג על-פי יהוה יחנו ועל-פי יהוה ימעו את-משמרת יהוה שמרו על-פי יהוה ביד-משה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר