עמוד:159

יז וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : יח אל-תכריתו את-שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים : יט וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את-קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על-עבדתו ואל-משאו : כ ולא-יבאו לראות כבלע את-הקדש ומתו : כא וידבר יהוה אל-משה לאמר : כב נשא את-ראש בני גרשון גם-הם לבית אבתם למשפחתם : כג מבן שלשים שנה ומעלה עד בן-חמשים שנה תפקד אותם כל-הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד : כד זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא : כה ונשאו את-יריעת המשכן ואת-אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר-עליו מלמעלה ואת-מסך פתח אהל מועד : כו ואת קלעי החצר ואת-מסך פתח שער החצר אשר על-המשכן ועל-המזבח סביב ואת מיתריהם ואת-כל-כלי עבדתם ואת כל-אשר יעשה להם ועבדו : כז על-פי אהרן ובניו תהיה כל-עבדת בני הגרשני לכל-משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כלמשאם : כח זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן : כט בני מררי למשפחתם לבית-אבתם תפקד אתם : ל מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה תפקדם כל-הבא לצבא לעבד את-עבדת אהל מועד : לא וזאת משמרת משאם לכל-עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו : לב ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל-כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את-כלי משמרת משאם : לג זאת עבדת משפחת בני מררי לכל-עבדתם באהל מועד ביד איתמר בןאהרן הכהן : לד ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את-בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם : לה מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד : לו ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים : לז אלה פקודי משפחת הקהתי כלהעבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה ביד-משה : לח ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם : לט מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד : מ ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים : מא אלה פקודי משפחת בני גרשון כל-העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה : מב ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם : מג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד : מד ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים : מה אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה ביד-משה : מו כל-הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את-הלוים למשפחתם ולבית אבתם : מז מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד : מח ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר