עמוד:147

יהוה מקראי קדש אשר-תקראו אתם במועדם : ה בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה : ו ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו : ז ביום הראשון מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו : ח והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי-תבאו אל-הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את-קצירה והבאתם את-עמר ראשית קצירכם אל-הכהן : יא והניף אתהעמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן : יב ועשיתם ביום הניפכם את-העמר כבש תמים בן-שנתו לעלה ליהוה : יג ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין : יד ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד-עצם היום הזה עד הביאכם את-קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם : טו וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את-עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה : טז עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה : יז ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה : יח והקרבתם עלהלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן-בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח-ניחח ליהוה : יט ועשיתם שעיר-עזים אחד לחחאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים : כ והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על-שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן : כא וקראתם בעצם היום הזה מקרא-קדש יהיה לכם כלמלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל-מושבתיכם לדרתיכם : כב ובקצרכם את-קציר ארצכם לא-תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם : כג וידבר יהוה אל-משה לאמר : כד דבר אל-בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא-קדש : כה כל-מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה : כו וידבר יהוה אל-משה לאמר : כז אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא-קדש יהיה לכם ועניתם את-נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה : כח וכל-מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם : כט כי כל-הנפש אשר לא-תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה : ל וכל-הנפש אשר תעשה כל-מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את-הנפש ההוא מקרב עמה : לא כל-מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם : לב שבת שבתון הוא לכם ועניתם אתנפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד-ערב תשבתו שבתכם : לג וידבר יהוה אל-משה לאמר : לד דבר אל-בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג המכות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר