עמוד:144

באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את-מקדשי ולחלל אתשם קדשי : ד ואם העלם יעלימו עם הארץ את-עיניהם מן-האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו : ה ושמתי אני את-פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כלהזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם : ו והנפש אשר תפנה אל-האבת ואל-הידענים לזנת אחריהם ונתתי את-פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו : ז והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם : ח ושמרתם את-חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם : ט כי-איש איש אשר יקלל את-אביו ואת-אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו : י ואיש אשר ינאף את-אשת איש אשר ינאף את-אשת רעהו מות-יומת הנאף והנאפת : יא ואיש אשר ישכב את-אשת אביו ערות אביו גלה מות-יומתו שניהם דמיהם בם : יב ואיש אשר ישכב את-כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם : יג ואיש אשר ישכב את-זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם : יד ואיש אשר יקח את-אשה ואת-אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא-תהיה זמה בתוככם : טו ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת-הבהמה תהרגו : טז ואשה אשר תקרב אל-כל-בהמה לרבעה אתה והרגת את-האשה ואת-הבהמה מות יומתו דמיהם בם : יז ואיש אשר-יקח את-אחתו בתאביו או בת-אמו וראה את-ערותה והיא תראה את-ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא : יח ואיש אשר-ישכב את-אשה דוה וגלה את-ערותה את-מקרה הערה והוא גלתה את-מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם : יט וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את-שארו הערה עונם ישאו : כ ואיש אשר ישכב את-דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו : כא ואיש אשר יקח את-אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו : כב ושמרתם את-כל-חקתי ואת-כל-משפטי ועשיתם אתם ולא-תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה : כג ולא תלכו בחקת הגוי אשר-אני משלח מפניכם כי את-כל-אלה עשו ואקץ בם : כד ואמר לכם אתם תירשו את-אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר-הבדלתי אתכם מןהעמים : כה והבדלתם בין-הבהמה החהרה לחמאה ובין-העוף החמא לחהר ולא-תשקצו את-נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר-הבדלתי לכם לטמא : כו והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן-העמים להיות לי : כז ואיש או-אשה כי-יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר