עמוד:121

פרק מ א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב ביום-החדש הראשון באחד לחדש תקים את-משכן אהל מועד : ג ושמת שם את ארון העדות וסכת על-הארן את-הפרכת : ד והבאת את-השלחן וערכת את-ערכו והבאת את-המנרה והעלית את-נרתיה : ה ונתתה את-מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את-מסך הפתח למשכן : ו ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל-מועד : ז ונתת את-הכיר בין-אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים : ח ושמת אתהחצר סביב ונתת את-מסך שער החצר : ט ולקחת את-שמן המשחה ומשחת את-המשכן ואת-כל-אשר-בו וקדשת אתו ואת-כל-כליו והיה קדש : י ומשחת את-מזבח העלה ואת-כלכליו וקדשת את-המזבח והיה המזבח קדש קדשים : יא ומשחת את-הכיר ואת-כנו וקדשת אתו : יב והקרבת את-אהרן ואת-בניו אל-פתח אהל מועד ורחצת אתם במים : יג והלבשת את-אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי : יד ואת-בניו תקריב והלבשת אתם כתנת : טו ומשחת אתם כאשר משחת את-אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם : טז ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה : יז ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן : יח ויקם משה את-המשכן ויתן אתאדניו וישם את-קרשיו ויתן את-בריחיו ויקם את-עמודיו : יט ויפרש את-האהל על-המשכן וישם את-מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את-משה : כ ויקח ויתן את-העדת אל-הארן וישם את-הבדים על-הארן ויתן את-הכפרת על-הארן מלמעלה : כא ויבא אתהארן אל-המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את-משה : כב ויתן את-השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת : כג ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את-משה : כד וישם את-המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה : כה ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את-משה : כו וישם אתמזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת : כז ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה אתמשה : כח וישם את-מסך הפתח למשכן : כט ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל-מועד ויעל עליו את-העלה ואת-המנחה כאשר צוה יהוה את-משה : ל וישם את-הכיר בין-אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה : לא ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את-ידיהם ואת-רגליהם : לב בבאם אל-אהל מועד ובקרבתם אל-המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את- בני ישראל את כל-העבדה : מג וירא משה את-כל-המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר