עמוד:114

וישתחו : ט ויאמר אם-נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך-נא אדני בקרבנו כי עם-קשה-ערף הוא וסלחת לעוננו ולחחאתנו ונחלתנו : י ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל-עמך אעשה נפלאת אשר לא-נבראו בכל-הארץ ובכל-הגוים וראה כל-העם אשר-אתה בקרבו אתמעשה יהוה כי-נורא הוא אשר אני עשה עמך : יא שמר-לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את-האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי : יב השמר לך פן-תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן-יהיה למוקש בקרבך : יג כי את-מזבחתם תתצון ואת-מצבתם תשברון ואת-אשריו תכרתון : יד כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא : טו פן-תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו : טז ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את-בניך אחרי אלהיהן : יז אלהי ממכה לא תעשה-לך : יח את-חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים : יט כל-פטר רחם לי וכלמקנך תזכר פטר שור ושה : כ ופטר חמור תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא-יראו פני ריקם : כא ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת : כב וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חחים וחג האסיף תקופת השנה : כג שלש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני האדן יהוה אלהי ישראל : כד כי-אוריש גוים מפניך והרחבתי את-גבלך ולא-יחמד איש את-ארצך בעלתך לראות את-פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה : כה לא-תשחט על-חמץ דם-זבחי ולא-ילין לבקר זבח חג הפסח : כו ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו : כז ויאמר יהוה אל-משה כתב-לך את-הדברים האלה כי על-פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואתישראל : כח ויהי-שם עם-יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על-הלחת את דברי הברית עשרת הדברים : כט ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד-משה ברדתו מן-ההר ומשה לא-ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו : ל וירא אהרן וכל-בני ישראל את-משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו : לא ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל-הנשאים בעדה וידבר משה אלהם : לב ואחרי-כן נגשו כל-בני ישראל ויצום את כל-אשר דבר יהוה אתו בהר סיני : לג ויכל משה מדבר אתם ויתן עלפניו מסוה : לד ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את-המסוה עד-צאתו ויצא ודבר אלבני ישראל את אשר יצוה : לה וראו בני-ישראל את-פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את-המסוה על-פניו עד-באו לדבר אתו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר