עמוד:92

פרק יד א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על-הים : ג ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר : ד וחזקתי את-לב-פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכלחילו וידעו מצרים כי-אני יהוה ויעשו-כן : ה ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל-העם ויאמרו מה-זאת עשינו כי-שלחנו את-ישראל מעבדנו : ו ויאסר אתרכבו ואת-עמו לקח עמו : ז ויקח שש-מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על-כלו : ח ויחזק יהוה את-לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה : ט וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על-הים כל-סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על-פי החירת לפני בעל צפן : י ופרעה הקריב וישאו בני-ישראל את-עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני-ישראל אל-יהוה : יא ויאמרו אל-משה המבלי אין-קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה-זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים : יב הלא- ולא-יראה לך שאר בכל-גבלך : ח והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים : ט והיה לך לאות על-ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים : י ושמרת את-החקה הזאת למועדה מימים ימימה : יא והיה כי-יבאך יהוה אל-ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך : יב והעברת כלפטר-רחם ליהוה וכל-פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה : יג וכל-פטר חמר תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה : יד והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה-זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים : טו ויהי כיהקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל-בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד-בכור בהמה עלכן אני זבח ליהוה כל-פטר רחם הזכרים וכל-בכור בני אפדה : טז והיה לאות על-ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים : יז ויהי בשלח פרעה את-העם ולאנחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן-ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה : יח וימב אלהים את-העם דרך המדבר ים-סוף וחמשים עלו בני-ישראל מארץ מצרים : יט ויקח משה את-עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את-בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את-עצמתי מזה אתכם : כ ויסעו ממכת ויחנו באתם בקצה המדבר : כא ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה : כב לא-ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר