עמוד:90

להם איש שה לבית-אבת שה לבית : ד ואם-ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל-ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכמו על-השה : ה שה תמים זכר בן-שנה יהיה לכם מן-הכבשים ומן-העזים תקחו : ו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת-ישראל בין הערבים : ז ולקחו מן-הדם ונתנו על-שתי המזוזת ועל-המשקוף על הבתים אשר-יאכלו אתו בהם : ח ואכלו את-הבשר בלילה הזה צלי-אש ומצות על-מררים יאכלהו : ט אל-תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם-צלי-אש ראשו על-כרעיו ועל-קרבו : י ולא-תותירו ממנו עד-בקר והנתר ממנו עד-בקר באש תשרפו : יא וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה : יב ועברתי בארץ-מצרים בלילה הזה והכיתי כל-בכור בארץ מצרים מאדם ועד-בהמה ובכל-אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה : יג והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את-הדם ופסחתי עלכם ולא-יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים : יד והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו : טו שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל-אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד-יום השבעי : טז וביום הראשון מקראקדש וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכה לא-יעשה בהם אך אשר יאכל לכלנפש הוא לבדו יעשה לכם : יז ושמרתם את-המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי אתצבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את-היום הזה לדרתיכם חקת עולם : יח בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב : יט שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל-אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ : כ כל-מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות : כא ויקרא משה לכל-זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח : כב ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר-במף והגעתם אל-המשקוף ואל-שתי המזוזת מןהדם אשר במף ואתם לא תצאו איש מפתח-ביתו עד-בקר : כג ועבר יהוה לנגף את-מצרים וראה את-הדם על-המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על-הפתח ולא יתן המשחית לבא אל-בתיכם לנגף : כד ושמרתם את-הדבר הזה לחק-לך ולבניך עד-עולם : כה והיה כי-תבאו אל-הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את-העבדה הזאת : כו והיה כי-יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם : כז ואמרתם זבח-פסח הוא ליהוה אשר פסח על-בתי בני-ישראל במצרים בנגפו את-מצרים ואת-בתינו הציל ויקד העם וישתחוו : כח וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה ואהרן כן עשו : כט ויהי בחצי הלילה ויהוה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר