עמוד:87

אשר בשדה במוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד : ד והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל-לבני ישראל דבר : ה וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ : ו ויעש יהוה את-הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני-ישראל לא-מת אחד : ז וישלח פרעה והנה לא-מת ממקנה ישראל עד-אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את-העם : ח ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה : ט והיה לאבק על כל-ארץ מצרים והיה על-האדם ועל-הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל-ארץ מצרים : י ויקחו אתפיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה : יא ולא-יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי-היה השחין בחרטמם ובכל-מצרים : יב ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל-משה : יג ויאמר יהוה אל-משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה-אמר יהוה אלהי העברים שלח את-עמי ויעבדני : יד כי בפעם הזאת אני שלח את-כל-מגפתי אל-לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל-הארץ : טו כי עתה שלחתי את-ידי ואך אותך ואת-עמך בדבר ותכחד מן-הארץ : טז ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את-כחי ולמען ספר שמי בכל-הארץ : יז עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם : יח הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא-היה כמהו במצרים למן-היום הוסדה ועד-עתה : יט ועתה שלח העז את-מקנך ואת כל-אשר לך בשדה כל-האדם והבהמה אשר-ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו : כ הירא את-דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את-עבדיו ואתמקנהו אל-הבתים : כא ואשר לא-שם לבו אל-דבר יהוה ויעזב את-עבדיו ואת-מקנהו בשדה : כב ויאמר יהוה אל-משה נטה את-ידך על-השמים ויהי ברד בכל-ארץ מצרים עלהאדם ועל-הבהמה ועל כל-עשב השדה בארץ מצרים : כג ויט משה את-מחהו על-השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך-אש ארצה וימטר יהוה ברד על-ארץ מצרים : כד ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא-היה כמהו בכל-ארץ מצרים מאז היתה לגוי : כה ויך הברד בכל-ארץ מצרים את כל-אשר בשדה מאדם ועד-בהמה ואת כל-עשב השדה הכה הברד ואת-כל-עץ השדה שבר : כו רק בארץ גשן אשר-שם בני ישראל לא היה ברד : כז וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים : כח העתירו אל-יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד : כט ויאמר אליו משה כצאתי את-העיר אפרש את-כפי אל-יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה-עוד למען תדע כי ליהוה הארץ : ל ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר