עמוד:79

פרק ב א וילך איש מבית לוי ויקח את-בת-לוי : ב ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי-טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים : ג ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח-לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את-הילד ותשם במוף על-שפת היאר : ד ותתצב אחתו מרחק לדעה מה-יעשה לו : ה ותרד בת-פרעה לרחץ על-היאר ונערתיה הלכת על-יד היאר ותרא את-התבה בתוך פרק א א ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו : ב ראובן שמעון לוי ויהודה : ג יששכר זבולן ובנימן : ד דן ונפתלי גד ואשר : ה ויהי כל-נפש יצאי ירך-יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים : ו וימת יוסף וכל-אחיו וכל הדור ההוא : ז ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם : ח ויקם מלך-חדש על-מצרים אשר לא-ידע את-יוסף : ט ויאמר אל-עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו : י הבה נתחכמה לו פן-ירבה והיה כי-תקראנה מלחמה ונוסף גם-הוא על-שנאינו ונלחם-בנו ועלה מן-הארץ : יא וישימו עליו שרי ממים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה אתפתם ואת-רעמסס : יב וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל : יג ויעבדו מצרים את-בני ישראל בפרך : יד וימררו את-חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל-עבדה בשדה את כל-עבדתם אשר-עבדו בהם בפרך : טו ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה : טז ויאמר בילדכן את-העבריות וראיתן על-האבנים אם-בן הוא והמתן אתו ואם-בת הוא וחיה : יז ותיראן המילדת את-האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את-הילדים : יח ויקרא מלך-מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את-הילדים : יט ותאמרן המילדת אל-פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי-חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו : כ וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד : כא ויהי כי-יראו המילדת את-האלהים ויעש להם בתים : כב ויצו פרעה לכל-עמו לאמר כל-הבן הילוד היארה תשליכהו וכל-הבת תחיון : שמות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר