עמוד:77

פרק נ א ויפל יוסף על-פני אביו ויבך עליו וישק-לו : ב ויצו יוסף את-עבדיו את-הרפאים לחנט את-אביו ויחנטו הרפאים את-ישראל : ג וימלאו-לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום : ד ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל-בית פרעה לאמר אםנא מצאתי חן בעיניכם דברו-נא באזני פרעה לאמר : ה אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה-נא ואקברה את-אבי ואשובה : ו ויאמר פרעה עלה וקבר את-אביך כאשר השביעך : ז ויעל יוסף לקבר את-אביו ויעלו אתו כל-עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ-מצרים : ח וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן : ט ויעל עמו גם-רכב גם-פרשים ויהי המחנה כבד מאד : י ויבאו עד-גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו-שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים : יא וירא יושב הארץ הכנעני את-האבל בגרן האטד ויאמרו אבל-כבד זה למצרים על-כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן : יב ויעשו בניו לו כן כאשר צום : יג וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם אתהשדה לאחזת-קבר מאת עפרן החתי על-פני ממרא : יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכלהעלים אתו לקבר את-אביו אחרי קברו את-אביו : טו ויראו אחי-יוסף כי-מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל-הרעה אשר גמלנו אתו : טז ויצוו אל-יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר : יז כה-תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחחאתם כי-רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו : יח וילכו גםאחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים : יט ויאמר אלהם יוסף אל-תיראו כי התחת אלהים אני : כ ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם-רב : כא ועתה אל-תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת-טפכם וינחם אותם וידבר על-לבם : שנים עשר וזאת אשר-דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם : כט ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל-עמי קברו אתי אל-אבתי אל-המערה אשר בשדה עפרון החתי : ל במערה אשר בשדה המכפלה אשר-על-פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את-השדה מאת עפרן החתי לאחזת-קבר : לא שמה קברו את-אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את-יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את-לאה : לב מקנה השדה והמערה אשר-בו מאת בני-חת : לג ויכל יעקב לצות את-בניו ויאסף רגליו אל-המחה ויגוע ויאסף אל-עמיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר