עמוד:73

פרק מו א וימע ישראל וכל-אשר-לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק : ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני : ג ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל-תירא מרדה מצרימה כי-לגוי גדול אשימך שם : ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם-עלה ויוסף ישית ידו על-עיניך : ה ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני-ישראל אתיעקב אביהם ואת-טפם ואת-נשיהם בעגלות אשר-שלח פרעה לשאת אתו : ו ויקחו אתמקניהם ואת-רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל-זרעו אתו : ז בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל-זרעו הביא אתו מצרימה : ח ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן : ט ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי : י ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית : יא ובני לוי גרשון קהת ומררי : יב ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני-פרץ חצרן וחמול : יג ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן : יד ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל : טו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל-נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש : טז ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי : יז ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל : יח אלה בני זלפה אשר-נתן לבן ללאה בתו ותלד את-אלה ליעקב שש עשרה נפש : יט בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן : כ ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה-לו אסנת בת-פוטי פרע כהן אן את-מנשה ואתאפרים : כא ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד : כב אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל-נפש ארבעה עשר : כג ובני-דן חשים : כד ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם : כה אלה בני בלהה אשר-נתן לבן לרחל בתו ותלד את-אלה ליעקב כל-נפש שבעה : כו כל-הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני-יעקב כלנפש ששים ושש : כז ובני יוסף אשר-ילד-לו במצרים נפש שנים כל-הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים : כח ואת-יהודה שלח לפניו אל-יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן : כט ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת-ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל עלצואריו ויבך על-צואריו עוד : ל ויאמר ישראל אל-יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי אתפניך כי עודך חי : לא ויאמר יוסף אל-אחיו ואל-בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית-אבי אשר בארץ-כנען באו אלי : לב והאנשים רעי צאן כי-אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל-אשר להם הביאו : לג והיה כי-יקרא לכם פרעה ואמר מה-מעשיכם : לד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר