עמוד:62

פרק לז א וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען : ב אלה תלדות יעקב יוסף בן-שבע-עשרה שנה היה רעה את-אחיו בצאן והוא נער את-בני בלהה ואת-בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את-דבתם רעה אל-אביהם : ג וישראל אהב את-יוסף מכל-בניו כי-בן-זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פמים : ד ויראו אחיו כי-אתו אהב אביהם מכל-אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם : ה ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו : ו ויאמר אליהם שמעו-נא החלום הזה אשר חלמתי : ז והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם-נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי : ח ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם-משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על-חלמתיו ועל-דבריו : ט ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי : י ויספר אל-אביו ואל-אחיו ויגער-בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה : יא ויקנאו-בו אחיו ואביו שמר את-הדבר : יב וילכו אחיו לרעות את-צאן אביהם בשכם : יג ויאמר ישראל אל-יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני : יד ויאמר לו לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה : טו וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה-תבקש : טז ויאמר את-אחי אנכי מבקש הגידה-נא לי איפה הם רעים : יז ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן : יח ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו : יט ויאמרו איש אל-אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא : כ ועתה לכו וימלך באדום בלע בן-בעור ושם עירו דנהבה : לג וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן-זרח מבצרה : לד וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני : לה וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן-בדד המכה את-מדין בשדה מואב ושם עירו עוית : לו וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה : לז וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר : לח וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן-עכבור : לט וימת בעל חנן בן-עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד בת מי זהב : מ ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת : מא אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן : מב אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר : מג אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר