עמוד:59

פרק לד א ותצא דינה בת-לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ : ב וירא אתה שכם בן-חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה : ג ותדבק נפשו בדינה בת-יעקב ויאהב אתהנער וידבר על-לב הנער : ד ויאמר שכם אל-חמור אביו לאמר קח-לי את-הילדה הזאת לאשה : ה ויעקב שמע כי טמא את-דינה בתו ובניו היו את-מקנהו בשדה והחרש יעקב עדבאם : ו ויצא חמור אבי-שכם אל-יעקב לדבר אתו : ז ובני יעקב באו מן-השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את-בת-יעקב וכן לא יעשה : ח וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה : ט והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו-לנו ואת-בנתינו תקחו לכם : י ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה : יא ויאמר שכם אל-אביה ואל-אחיה אמצא-חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן : יב הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו-לי את-הנער לאשה : יג ויענו בני-יעקב את-שכם ואת-חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם : יד ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את-אחתנו לאיש אשר-לו ערלה כי-חרפה הוא לנו : טו אך-בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כלזכר : טז ונתנו את-בנתינו לכם ואת-בנתיכם נקח-לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד : יז ואם-לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את-בתנו והלכנו : יח וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן-חמור : יט ולא-אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת-יעקב והוא נכבד מכל בית אביו : כ ויבא חמור ושכם בנו אל-שער עירם וידברו אל-אנשי עירם לאמר : כא האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת-ידים לפניהם את-בנתם נקח-לנו לנשים ואת-בנתינו נתן להם : כב אך-בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל-זכר כאשר הם נמלים : כג מקנהם וקנינם וכל-בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו : כד וישמעו אל-חמור ואל-שכם בנו כל-יצאי שער עירו וימלו כל-זכר כל-יצאי שער עירו : כה ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני-בני-יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על-העיר בטח ויהרגו כל-זכר : כו ואת-חמור ואת-שכם בנו הרגו לפי-חרב ויקחו את-דינה מבית שכם ויצאו : כז בני יעקב באו על-החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם : כח את-צאנם ואת-בקרם ואת-חמריהם ואת אשר-בעיר ואת-אשר בשדה לקחו : כט ואת-כל-חילם ואת-כל-טפם ואת-נשיהם שבו ויבזו ואת כל-אשר בבית : ל ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי להבאישני בישב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר