עמוד:55

פרק לא א וישמע את-דברי בני-לבן לאמר לקח יעקב את כל-אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל-הכבד הזה : ב וירא יעקב את-פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום : ג ויאמר יהוה אל-יעקב שוב אל-ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך : ד וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל-צאנו : ה ויאמר להן ראה אנכי את-פני אביכן כי-איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי : ו ואתנה ידעתן כי בכל-כחי עבדתי את-אביכן : ז ואביכן התל בי והחלף את-משכרתי עשרת מנים ולא-נתנו אלהים להרע עמדי : ח אם-כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן נקדים ואם-כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן עקדים : ט ויצל אלהים את-מקנה אביכם ויתן-לי : י ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים : יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני : יב ויאמר שא-נא עיניך וראה כל-העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל-אשר לבן עשה לך : יג אנכי האל בית-אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן-הארץ הזאת ושוב אל-ארץ מולדתך : יד ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו : טו הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם-אכול את-כספנו : טז כי כל-העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה : יז ויקם יעקב וישא את-בניו ואת-נשיו עלהגמלים : יח וינהג את-כל-מקנהו ואת-כל-רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל-יצחק אביו ארצה כנען : יט ולבן הלך לגזז את-צאנו ותגנב רחל את-התרפים אשר לאביה : כ ויגנב יעקב את-לב לבן הארמי על-בלי הגיד לו כי ברח הוא : כא ויברח הוא וכל-אשר-לו ויקם ויעבר את-הנהר וישם את-פניו הר הגלעד : כב ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב : כג ויקח את-אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד : כד ויבא אלהים אל-לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן-תדבר לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות : לט ויחמו הצאן אל-המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים : מ והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל-עקד וכל-חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על-צאן לבן : מא והיה בכל-יחם הצאן המקשרות ושם יעקב אתהמקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות : מב ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב : מג ויפרץ האיש מאד מאד ויהי-לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר