עמוד:52

פרק כט א וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני-קדם : ב וירא והנה באר בשדה והנה-שם שלשה עדרי-צאן רבצים עליה כי מן-הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על-פי הבאר : ג ונאספו-שמה כל-העדרים וגללו את-האבן מעל פי הבאר והשקו את-הצאן והשיבו את-האבן על-פי הבאר למקמה : ד ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו : ה ויאמר להם הידעתם את-לבן בן-נחור ויאמרו ידענו : ו ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם-הצאן : ז ויאמר הן עוד היום גדול לא-עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו : ח ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל-העדרים וגללו את-האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן : ט עודנו מדבר עמם ורחל באה עם-הצאן אשר לאביה כי רעה הוא : י ויהי לרשתך את-ארץ מגריך אשר-נתן אלהים לאברהם : ה וישלח יצחק את-יעקב וילך פדנה ארם אל-לבן בן-בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו : ו וירא עשו כי-ברך יצחק אתיעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת-לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא-תקח אשה מבנות כנען : ז וישמע יעקב אל-אביו ואל-אמו וילך פדנה ארם : ח וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו : ט וילך עשו אל-ישמעאל ויקח את-מחלת בת-ישמעאל בן-אברהם אחות נביות על-נשיו לו לאשה : י ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה : יא ויפגע במקום וילן שם כי-בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא : יב ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו : יג והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך : יד והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל-משפחת האדמה ובזרעך : טו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר-תלך והשבתיך אל-האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם-עשיתי את אשר-דברתי לך : טז וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי : יז ויירא ויאמר מהנורא המקום הזה אין זה כי אם-בית אלהים וזה שער השמים : יח וישכם יעקב בבקר ויקח את-האבן אשר-שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על-ראשה : יט ויקרא את-שםהמקום ההוא בית-אל ואולם לוז שם-העיר לראשנה : כ וידר יעקב נדר לאמר אם-יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן-לי לחם לאכל ובגד ללבש : כא ושבתי בשלום אל-בית אבי והיה יהוה לי לאלהים : כב והאבן הזאת אשר-שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן-לי עשר אעשרנו לך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר