עמוד:41

ט ויאמרו גש-הלאה ויאמרו האחד בא-לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת : י וישלחו האנשים את-ידם ויביאו את-לוט אליהם הביתה ואת-הדלת סגרו : יא ואת-האנשים אשר-פתח הבית הכו במנורים מקטן ועד-גדול וילאו למצא הפתח : יב ויאמרו האנשים אל-לוט עד מי-לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר-לך בעיר הוצא מן-המקום : יג כי-משחתים אנחנו את-המקום הזה כי-גדלה צעקתם את-פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה : יד ויצא לוט וידבר אל-חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן-המקום הזה כי-משחית יהוה את-העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו : טו וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את-אשתך ואת-שתי בנתיך הנמצאת פן-תמפה בעון העיר : טז ויתמהמה ויחזיקו האנשים בידו וביד-אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר : יז ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על-נפשך אל-תביט אחריך ואל-תעמד בכל-הככר ההרה המלט פן-תמפה : יח ויאמר לוט אלהם אל-נא אדני : יט הנה-נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את-נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן-תדבקני הרעה ומתי : כ הנה-נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והוא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי : כא ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את-העיר אשר דברת : כב מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד-באך שמה על-כן קרא שם-העיר צוער : כג השמש יצא על-הארץ ולוט בא צערה : כד ויהוה המטיר על-סדם ועל-עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן-השמים : כה ויהפך אתהערים האל ואת כל-הככר ואת כל-ישבי הערים וצמח האדמה : כו ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח : כז וישכם אברהם בבקר אל-המקום אשר-עמד שם את-פני יהוה : כח וישקף על-פני סדם ועמרה ועל כל-פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן : כט ויהי בשחת אלהים את-ערי הככר ויזכר אלהים את-אברהם וישלח את-לוט מתוך ההפכה בהפך את-הערים אשר-ישב בהן לוט : ל ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו : לא ותאמר הבכירה אלהצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל-הארץ : לב לכה נשקה את-אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע : לג ותשקין את-אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את-אביה ולא-ידע בשכבה ובקומה : לד ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל-הצעירה הן-שכבתי אמש את-אבי נשקנו יין גם-הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע : לה ותשקין גם בלילה ההוא את-אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא-ידע בשכבה ובקמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר