עמוד:40

פרק יט א ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער-סדם וירא-לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה : ב ויאמר הנה נא-אדני סורו נא אל-בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין : ג ויפצר-בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל-ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו : ד טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על-הבית מנער ועד-זקן כל-העם מקצה : ה ויקראו אל-לוט ויאמרו לו איה האנשים אשרבאו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם : ו ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו : ז ויאמר אל-נא אחי תרעו : ח הנה-נא לי שתי בנות אשר לא-ידעו איש אוציאה-נא אתהן אליכם ועשו להן כחוב בעיניכם רק לאנשים האל אל-תעשו דבר כי-על-כן באו בצל קרתי : כעת חיה ולשרה בן : טו ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת : טז ויקמו משם האנשים וישקפו על-פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם : יז ויהוה אמר המכמה אני מאברהם אשר אני עשה : יח ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו-בו כל גויי הארץ : יט כי ידעתיו למען אשר יצוה את-בניו ואת-ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על-אברהם את אשר-דבר עליו : כ ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי-רבה וחחאתם כי כבדה מאד : כא ארדה-נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם-לא אדעה : כב ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה : כג ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם-רשע : כד אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא-תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה : כה חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם-רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל-הארץ לא יעשה משפט : כו ויאמר יהוה אם-אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכלהמקום בעבורם : כז ויען אברהם ויאמר הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני ואנכי עפר ואפר : כח אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את-כל-העיר ויאמר לא אשחית אם-אמצא שם ארבעים וחמשה : כט ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים : ל ויאמר אל-נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם-אמצא שם שלשים : לא ויאמר הנה-נא הואלתי לדבר אלאדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים : לב ויאמר אל-נא יחר לאדני ואדברה אך-הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה : לג וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל-אברהם ואברהם שב למקמו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר