עמוד:37

פרק טו א אחר הדברים האלה היה דבר-יהוה אל-אברם במחזה לאמר אל-תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד : ב ויאמר אברם אדני יהוה מה-תתן-לי ואנכי הולך ערירי ובן-משק ביתי הוא דמשק אליעזר : ג ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן-ביתי יורש אתי : ד והנה דבר-יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי-אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך : ה ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספר הכוכבים אם-תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך : ו והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה : ז ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את-הארץ הזאת לרשתה : ח ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה : ט ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל : י ויקח-לו אתכל-אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש-בתרו לקראת רעהו ואת-הצפר לא בתר : יא וירד העיט על-הפגרים וישב אתם אברם : יב ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על-אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו : יג ויאמר לאברם ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה : יד וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי-כן יצאו ברכש גדול : טו ואתה תבוא אל-אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה : טז ודור רביעי ישובו הנה כי לא-שלם עון האמרי עד-הנה : יז ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה : יח ביום ההוא כרת יהוה את-אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את-הארץ הזאת מנהר מצרים עד-הנהר הגדל נהר-פרת : יט את-הקיני ואת-הקנזי ואת הקדמני : כ ואת-החתי ואת-הפרזי ואת-הרפאים : כא ואת-האמרי ואת-הכנעני ואתהגרגשי ואת-היבוסי : עד-חובה אשר משמאל לדמשק : טז וישב את כל-הרכש וגם את-לוט אחיו ורכשו השיב וגם את-הנשים ואת-העם : יז ויצא מלך-סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את-כדרלעמר ואת-המלכים אשר אתו אל-עמק שוה הוא עמק המלך : יח ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון : יט ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ : כ וברוך אל עליון אשר-מגן צריך בידך ויתן-לו מעשר מכל : כא ויאמר מלך-סדם אלאברם תן-לי הנפש והרכש קח-לך : כב ויאמר אברם אל-מלך סדם הרמתי ידי אל-יהוה אל עליון קנה שמים וארץ : כג אם-מחוט ועד שרוך-נעל ואם-אקח מכל-אשר-לך ולא תאמר אני העשרתי את-אברם : כד בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר