עמוד:36

פרק יד א ויהי בימי אמרפל מלך-שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים : ב עשו מלחמה את-ברע מלך סדם ואת-ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צבוים ומלך בלע היא-צער : ג כל-אלה חברו אל-עמק השדים הוא ים המלח : ד שתים עשרה שנה עבדו את-כדרלעמר ושלש-עשרה שנה מרדו : ה ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את-רפאים בעשתרת קרנים ואת-הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים : ו ואת-החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על-המדבר : ז וישבו ויבאו אל-עין משפט הוא קדש ויכו את-כל-שדה העמלקי וגם את-האמרי הישב בחצצן תמר : ח ויצא מלך-סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צבוים ומלך בלע הוא-צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים : ט את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את-החמשה : י ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך-סדם ועמרה ויפלו-שמה והנשארים הרה נסו : יא ויקחו את-כל-רכש סדם ועמרה ואת-כל-אכלם וילכו : יב ויקחו את-לוט ואת-רכשו בן-אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם : יג ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית-אברם : יד וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את-חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד-דן : טו ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם הארץ לשבת יחדו כי-היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו : ז ויהי-ריב בין רעי מקנהאברם ובין רעי מקנה-לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ : ח ויאמר אברם אל-לוט אל-נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי-אנשים אחים אנחנו : ט הלא כל-הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם-הימין ואשמאילה : י וישא-לוט את-עיניו וירא אתכל-ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את-סדם ואת-עמרה כגן-יהוה כארץ מצרים באכה צער : יא ויבחר-לו לוט את כל-ככר הירדן וימע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו : יב אברם ישב בארץ-כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד-סדם : יג ואנשי סדם רעים וחחאים ליהוה מאד : יד ויהוה אמר אל-אברם אחרי הפרד-לוט מעמו שא-נא עיניך וראה מן-המקום אשר-אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה : טו כי את-כל-הארץ אשר-אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד-עולם : טז ושמתי את-זרעך כעפר הארץ אשר אם-יוכל איש למנות את-עפר הארץ גם-זרעך ימנה : יז קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה : יח ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן-שם מזבח ליהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר