עמוד:35

פרק יג א ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל-אשר-לו ולוט עמו הנגבה : ב ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב : ג וילך לממעיו מנגב ועד-בית-אל עד-המקום אשר-היה שם אהלה בתחלה בין בית-אל ובין העי : ד אל-מקום המזבח אשר-עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה : ה וגם-ללוט ההלך את-אברם היה צאן-ובקר ואהלים : ו ולא-נשא אתם פרק יב א ויאמר יהוה אל-אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך : ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה : ג ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה : ד וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן-חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן : ה ויקח אברם את-שרי אשתו ואת-לוט בן-אחיו ואת-כל-רכושם אשר רכשו ואת-הנפש אשר-עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען : ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ : ז וירא יהוה אל-אברם ויאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו : ח ויעתק משם ההרה מקדם לבית-אל ויט אהלה בית-אל מים והעי מקדם ויבן-שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה : ט וימע אברם הלוך ונסוע הנגבה : י ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי-כבד הרעב בארץ : יא ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אלשרי אשתו הנה-נא ידעתי כי אשה יפת-מראה את : יב והיה כי-יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו : יג אמרי-נא אחתי את למען ייטב-לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך : יד ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את-האשה כי-יפה הוא מאד : טו ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל-פרעה ותקח האשה בית פרעה : טז ולאברם היטיב בעבורה ויהי-לו צאן-ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים : יז וינגע יהוה אתפרעה נגעים גדלים ואת-ביתו על-דבר שרי אשת אברם : יח ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה-זאת עשית לי למה לא-הגדת לי כי אשתך הוא : יט למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך : כ ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת-אשתו ואתכל-אשר-לו : בן-הרן בן-בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד-חרן וישבו שם : לב ויהיו ימי-תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר