עמוד:33

פרק י א ואלה תולדת בני-נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול : ב בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס : ג ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה : ד ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים : ה מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם : ו ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען : ז ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן : ח וכוש ילד את-נמרד הוא החל להיות גבר בארץ : ט הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה על-כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה : י ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער : יא מן-הארץ ההוא יצא אשור ויבן את-נינוה ואת-רחבת עיר ואת-כלח : יב ואת-רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה : יג ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים : יד ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים : טו וכנען ילד את-צידן בכרו ואת-חת : טז ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי : יז ואת-החוי ואת-הערקי ואת-המיני : יח ואת-הארודי ואת-הצמרי ואתהחמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני : יט ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד-עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-לשע : כ אלה בני-חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם : כא ולשם ילד גם-הוא אבי כל-בני-עבר אחי יפת הגדול : כב בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם : כג ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש : כד וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר : כה ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן : כו ויקטן ילד את-אלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח : כז ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה : כח ואת-עובל ואת-אבימאל ואת-שבא : כט ואת-אופר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן : ל ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם : לא אלה בני- אלה בני-נח ומאלה נפצה כל-הארץ : כ ויחל נח איש האדמה ויחע כרם : כא וישת מן-היין וישכר ויתגל בתוך אהלה : כב וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני-אחיו בחוץ : כג ויקח שם ויפת את-השמלה וישימו על-שכם שניהם וילכו אחרנית ויכמו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו : כד וייקץ נח מיינו וידע את אשר-עשה לו בנו הקטן : כה ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו : כו ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו : כז יפת אלהים ליפת וישכן באהלי-שם ויהי כנען עבד למו : כח ויחי-נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה : כט ויהי כל-ימי-נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר