0 p 9 \ n . 1 הפוטואלקטו 1 וקש" מודל הגלים האלקטרומגנט"ם של האור 272 . .... ראשית דבר 272 1 . 2 תוצאות מחקריו של פיליפ לנארד 273 1 . 3 סיכום התופעות שאותן אי אפשר להסביר באמצעות מודל הגלים 274 . 2 ההסבר של איעשט"ן לאפקט הפוטואלקטרי 275 ..... כמה עובדות על קרינה הנפלטת מגוף שחור לוהט 275 2 . 2 ההסבר של איינשטיץ לאפקט הפוטואלקטרי 276 . 3 חקירה ניסויית של האפקט הפוטואלקטרי 284 ..... התא הפוטואלקטרי והאופיץ שלו 284 3 . 2 נוסחת איינשטיץ ותוצאות ניסויים 288 3 . 3 ניסוי מיליקן 289 . 4 אפקט קוספטון 291 . 5 המודל הדואלי של האור 293 שאלות , תרגילים ובעיות 294 " . . 1 הא 9 קט הפוטואלקטר wpi 1 •• סודל הגלים האלקטרוסגשיים של האור 1 . 1 ראשית דבר התורה האלקטרומגנטית נחשבה להישג המוצלח ביותר של הפיסיקה הקלסית . בסוף המאה התשע-עשרה רווחה התחושה שבעזרת עקרונות הפיסיקה שהיו ידועים אז אפשר , בעיקרון , להסביר את כל תופעות הטבע . נצטט בהקשר זה את אלברט אברהם מייכלסון , פיסיקאי אמריקני ממוצא יהודי שטען בשנת 1894 . ! 02 ^ ro 2 \ Qjr 1 T ) " יןי ל / י 0 ול p' 0 ' £ ) ' > / O' ^? A // 7 f a j \ \ 32 \ t > 2 ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך