" מדרשי אגדה" הם פרשנות לפסוקי התנ"ך באמצעות סיפורים חינוכיים שיש בהם מוסר השכל . שיטת הפרשנות ב"מדרש האגדה" ממלאת פרטים שחסרים או שאינם ברורים בסיפורי התנ"ך . מדרש האגדה מוסיף מחשבות , רגשות ומעשים , רקע , מניע וסיבה . "מדרש האגדה" משתמש באמצעים ספרותיים , כמו משלים , דימויים ועוד , כדי לפרש את הטקסט ולהעביר מסרים ורעיונות . לפניכם מדרש אגדה המשתמש במשל ונמשל כדי להעביר רעיון מסוים . קראו אותו : " כענבים במדבר , מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה , ראיתי אבותיכם" ספר הושע פרק ט' פסוק 10 אמ ַ ר ר ַ ב ִ י יוד ַ ן : ב ְ מ ַ ה י ִ ש ְ ר ָ א ֵ ל דומ ִ ים ל ַ ת ְ א ֵ נ ָ ה ? ה ַ ת ְ א ֵ נ ָ ה ה ַ זו , ב ִ ת ְ ח ִ ד ָ ה אור ִ ים אות ָ ה אח ַ ת ו ְ אח ַ ר כ ָ ך ש ְ ת ַ י ִ ם , ו ְ אח ַ ר כ ָ ך ש ָ לוש ע ַ ד ש ֶ אור ִ ים אות ָ ה ב ַ ס ַ ד ִ ים וב ַ מ ַ ג ְ ר ִ יפות . כ ָ ך י ִ ש ְ ר ָ א ֵ ל , ב ִ ת ְ ח ִ ד ָ ה א ֶ ח ָ ד ה ָ י ָ ה אב ְ ר ָ ה ָ ם ו ְ י ָ ר ַ ש א ֶ ת ה ָ אר ֶ ץ . אח ַ ר כ ָ ך ש ְ נ ַ י ִ ם : אב ְ ר ָ ה ָ ם ו ְ י ִ צ ְ ח ָ ק . ו ְ אח ַ ר כ ָ ך ש ְ לוש ָ ה : אב ְ ר ָ ה ָ ם , י ִ צ ְ ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר