בחלק זה יוצגו הנושאים מתכנית הלימודים , ויפורטו הבהרות מתודיות לפרקי הספר . מידע זה נוסף על ההערות ועל ההארות המיועדות למורים , הכתובות בשולי הדפים בספר הלימוד . מלבד המדריך אנו מציעים חומרי רקע רבים , שחלקם נמצאים ברשת האינטרנט . בסוף הפירוט על כל פרק ופרק הפנינו לפעילויות מתוקשבות ולאתרים מתאימים באינטרנט , המשמשים מרכיב אינטגרלי בתהליך הלמידה . פרק ראשון : מבוא בפרק זה מופיעה הקדמה כללית למדעי החומר , פיזיקה וכימיה , ולהנדסה , העוסקת ביישומים טכנולוגיים הקשורים לתחומים אלה . הפרק דן גם בהיבטים סביבתיים הקשורים לפיתוחים הנדסיים טכנולוגיים . בפרק מוסברת שיטת החקר המדעי , הנפתחת בשאלה , ממשיכה בהעלאת השערה , תכנון ניסויים וביצועם , קבלת תוצאות ועיבודן והסקת מסקנות . בפרק זה גם מובאים כללי הזהירות לעבודה במעבדה . הקשר לתכנית הלימודים מטרות הלימוד התלמידים יכירו את הכימיה כתחום מדע החוקר את החומרים בעולמנו . התלמידים יכירו את הפיזיקה כתחום העוסק בחוקים הבסיסיים של עולמנו . התלמידים יכירו את ההנדסה כתחום שבו מיושם ידע מדעי לצורכי האדם . התלמידים יכירו את השיטה המדעית , שלפיה נערך המחקר המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית