מדעי החומר לכיתה ח מדריך למורה נכתב על–פי תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט בביה"ס הממלכתי והממלכתי–דתי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית