אוצר המילים האקטיבי והפסיבי ממשיך להתרחב בהדרגה וכולל מילים וצירופים שימושיים רבים המשמשים בשפה הכתובה והדבורה ) למשל : › ››››››› ››› ››› ›››››› › ››› ›››››››››››› › ››››››› ›› ››› ››› › ››› . ) ››››› ›››› ›› ››››› › ››››› › ››››› › ››››› ››››› › ››››››››› ›› מילים וצירופים אלה מסייעים לתלמידים להתבטא בצורה טבעית בנושאים של יום יום , וכך החומר הנלמד רלוונטי והלמידה חווייתית . בעת הצגת מילים חדשות רצוי להפנות את תשומת לבם של התלמידים למבנה המילה , לדמיון שלה לעברית ) אם קיים , ) למין של המילה ולהבחנה אם היא פועל , שם עצם , שם תואר , מילת יחס או מילת שאלה . רצוי להציג את המילים החדשות במסגרת צירופים , משפטים או שיח . ההקשר עוזר לזכירת המילים . ישנן מילים הנושאות גם מטען תרבותי , למשל : ››››› › ››››››››› ›››››› › ›››››››› ›› ›››› › ››››››››››› ››››› › ››››› › ›››››››› ואפשר לנצל את ההזדמנות ולהרחיב את הידע בנושאים תרבותיים . בפרקי הלימוד בספר מופיעות מסגרות המכילות רשימות מילים , ואחריהן כמה תרגילים לתרגול אוצר המילים הזה ללא ההקשר הטקסטואלי שבו הן מופיעות . אפשר להוסיף תרגילים , למשל : ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית