השיחות והטקסטים האחרים בספר הם הבסיס ללמידה . מהם עולים הנושאים הדקדוקיים השונים , אוצר המילים וכו . ' אין כוונת הספר שהמורים ידושו בטקסט מסוים זמן ממושך על מנת להשיג שליטה מלאה של התלמידים במבנים הדקדוקיים , באוצר המילים וביכולת שלהם לשאול שאלות , לענות עליהן או לסכם את הנאמר בטקסט . כדי לשמור על עניין ודינמיקה של הלמידה מומלץ להתקדם בלמידה גם אם לא הושגה שליטה מלאה של התלמידים בטקסט הנלמד . אוצר המילים והמבנים הדקדוקיים חוזרים על עצמם בטקסטים השונים , והחשיפה החוזרת ונשנית אליהם תעזור בהפנמתם . בהוראת הטקסטים רצוי להתרכז בנושאים החשובים לפיתוח מיומנותם התקשורתית של התלמידים ) דיבור , הבנת הנקרא והנשמע ( ובהטמעתם ולהדגיש הן את אוצר המילים המועדף והן את מילות הקישור . אחד העקרונות המנחים של הספר הוא לאפשר לתלמידים להאזין , לדבר , לקרוא ולכתוב . כל פרק פותח בשיחה ) כתובה ומושמעת ( בנושא מסוים וכולל שיחות נוספות המתקשרות לאותו נושא . השיחות מתנהלות בין חברים וחברות או בין תלמיד והורה וכו . ‘ לאחר ההאזנה לשיחה ) מפי המורה , באמצעות CD-ה המצורף לספר או באתר ( נדרשים התלמידים לבצע מטלות שונ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית