הקדמה 3 ........................................................................................................... המטרות 3 ...................................................................................................................................................................... הרציונל 3 ..................................................................................................................................................................... מבנה הספר 4 ............................................................................................................................................................. פריסת החומר והוראתו 5 ................................................................................ הבעה בעל-פה 5 ...................................................................................................................................................... הטקסטים 5 .......................................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית