הסיפור שלפניכם התרחש לאחר מרד בר כוכבא , בתקופה שבה החיים בארץ ישראל היו קשים מנשוא . הרומאים שלטו בארץ ישראל והקשו מאוד על היהודים שחיו בה . מציאות זו הציבה בפני יהודים רבים התלבטות קשה : לעזוב את הארץ האהובה כדי למצוא שקט ושלווה במקום אחר או להישאר בארץ ישראל על אף הקשיים . התלבטות זו העסיקה גם את גיבורי הסיפור שלפניכם . שני תלמידי החכמים מארץ ישראל מחליטים לעזוב את הארץ כדי ללמוד תורה בגולה . ומעשה בר’ אלעזר בן שמוע ור’ יוחנן הסנדלר שהיו הולכין לנציבין אצל יהודה בן בתירה , ללמוד ממנו תורה . והגיעו לצידן [ צידון , עיר מצפון לארץ ישראל ] וזכרו את ארץ ישראל , זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה : “ וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים וגו ”’ ) דברים יא , לא-לב ) חזרו באו להם למקומם [ בארץ . [ אמרו : “ ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה . ” מדרש ספרי דברים , פרשת ראה , פסקה פ ; ילקוט שמעוני , ספר דברים , פרשת ראה , רמז תתפ”ה . 1 מדוע רק כאשר שני החכמים יצאו מן הארץ הם הרגישו באופן מוחשי יותר את הקשר אליה ? . 2 החכמים הנזכרים בארץ נוהגים כמו אדם אב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן