עד עתה עסק הפרק באמצעים הלכתיים ובמנהגים שונים לשימור זיכרון ארץ ישראל וירושלים בתודעת היהודי . יש מי שפיתחו יחס רוחני לארץ ישראל , גם מחוץ לתחום ההלכה והמנהג המקובל . אנשים אלה עיצבו התנהגויות מיוחדות לעצמם , כדי לבטא באמצעותן את חשיבותה הרוחנית של ארץ ישראל עבורם . רבי שניאור זלמן מלאדי , [ המכונה ] ‘ בעל התניא , ’ היה עושה ומעשה [ גורם לאחרים לעשות ] כל ימיו בעניין יישוב ארץ ישראל . [ הוא ] אמר : מי שלא זכה לקייםמצוותיישובארץישראלבגופו , יקיימנה [ יקייםאותה ] בממונו , ומישאין לו ממון יטרח ויקבץ אותו מאחרים . [ ... ] וכך היה רבי שניאור זלמן מלאדי נוהג : היה שולח בכל שנה ושנה שליח מיוחד , שיביא כסף לארץ ישראל ואמר לו : “ מצווה עליך להביא את הכסף לארץ . אם תמצא שם יהודים , תנהו ליהודים , אם תמצא שם ערבים תנהו להם , ואם לא תמצא שם אדם , השליכהועלההרים . ודאייבואואנשיםלשםויצטרכולו . ” יואל רפל , יראה ואהבה . 1 משלוח כספים לארץ ישראל היה בעיני ‘ בעל התניא’ פשרה : הוא עשה זאת במקום לקיים מצווה אחרת ביחס לארץ ישראל שאותה היה רוצה לקיים . איזו מצווה היה רוצה לקיים ? . 2 מדוע הקפיד הרב לשלוח ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן