עיר הופכת לקהילה כאשר האחריות והערבות ההדדית ממוסדים בה . בימים עברו , מעבר לדרישות הבסיסיות ביותר לקיום העירוני הסביר , חז”ל עיגנו את הכללים שיאפשרו לקהילות להיות עצמאיות זו מזו , ובמקביל להמשיך ולקיים אחריות וערבות הדדית עם חברי הקהילה ועם קהילות אחרות : תמחוי [ אוכל מבושל ומוכן לחלוקה ] נגבית בשלשה [ שלושה נציגי הקהילה אוספים אוכל מכולם ] ומתחלקת בשלשה [ שלושה נציגים עומדים בחלוקת המזון . [ [ מדוע [? [ מפני ] שגבויה וחלוקה שוים [ מבחינת הזמן , האיסוף והחלוקה נעשים באותה עת . [ תמחוי]— אוכלמוכן , מחולקלנצרכים ] בכליום , קופה ) כספיצדקהלעניים , ניתנים ] מערבשבתלערבשבת [ אחתלשבוע . [ תמחוי]— מיועד ] לענייעולם [ לכלענישמזדמןלעיר , [ קופה]— מיועדת ] לענייהעיר [ בניהקהילהשממנהנאספוהכספים . [ ורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה , ולשנותה לכל מה שירצו [ מנהיגי הקהילה יכולים להחליט שכספי הצדקה ישמשו להכנת אוכל לעניים או שהאוכל המוכןיחולקכצדקהלכלדורש . [ ורשאיןבניהעירלהתנות [ להחליטבאופןעצמאי ] עלהמדות [ לקבועבאיזושיטתמדידה תשתמש הקהילה ] ועל השערים [ של המטבעות , ערכי המטבע , [ ועל ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן