אחד הסיפורים המפורסמים על קריאת שמע עוסק בפרשת מותו של רבי עקיבא . אגדה בתלמוד מספרת שבתקופה שבה הרומאים אסרו על לימוד תורה , החליט רבי עקיבא להמשיך וללמד תורה גם במחיר חייו . הוא הסביר שכשם שדג אינו יכול לחיות מחוץ למים , כך הוא אינו יכול לחיות ללא לימוד תורה . רבי עקיבא נתפס על ידי הרומאים מלמד תורה בציבור והוצא להורג . לפניכם תיאור הרגעים האחרונים לפני הוצאתו להורג : '" ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' ) דברים , פרק ו , פסוק ה [ ... ] : ( ובכל נפשך – אפילו הוא נוטל את נפשך [ הורג אותך ] ("[ ... ] משנה , מסכת ברכות , פרק ט , משנה ה : ( תנו רבנן [ לימדו רבותינו : [ פעם אחת גזרה מלכות הרשעה [ הרומאים ] שלא יעסקו ישראל בתורה . בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים [ מכנס קהל גדול ] ועוסק בתורה . [ ... ] לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו [ אסרו אותו ] בבית האסורים . [ ... ] בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה , והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל , והיה מקבל עליו עול מלכות שמים [ קורא קריאת שמע . [ אמרו לו תלמידיו : רבינו , ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן