האירועים הבאים , מתוך מגילת אסתר , פרק ד , מתרחשים לאחר שמרדכי היהודי גילה לתדהמתו את מזימת המן להשמיד את כל היהודים . מרדכי החליף את לבושו לשק ואפר ונעמד בלבוש זה סמוך לארמון המלך . אסתר נחרדה מכך ושלחה בגדים להלביש את מרדכי . אולם מרדכי סירב וניצל את ההזדמנות לדרוש מאסתר להפעיל את השפעתה לפעול למען הצלת עמה . יש הרואים במקרה המתואר בפסוקים אלה את תמצית הבעיה של הקיום היהודי בגולה . ) ד ) ותבואנה נערות אסתר וסריסיה [ משמשיה , עוזריה ] ויגידו לה , ותתחלחל [ הזדעזעה , נבהלה ] המלכה מאד , ותשלח בגדים להלביש את מרדכי , ולהסיר שקו מעליו ולא קבל [ סירב . [ ) ה ) ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה , ותצוהו על מרדכי , לדעת מה זה ועל מה זה ? ) ו ) ויצא התך אל מרדכי , אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך . ) ז ) ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו , ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי [ אוצרות ] המלך ביהודים לאבדם [ להרגם . [ ואת פתשגן [ העתק ] כתב הדת [ הציווי הכתוב ] אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו , להראות את אסתר , ולהגיד לה , ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על [ לפעול למען ] ע...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן