ראינו כי לשם יש חשיבות רבה לא רק מבחינה אישית , אלא גם מבחינה משפחתית ולאומית , ואולי אפילו מעבר לכך . ואכן , לכל אורך ההיסטוריה זוהו והזדהו יהודים באמצעות שמותיהם - הן השמות הפרטיים והן שמות המשפחה - ובכך בין היתר הם נבדלו מסביבתם הנוכרית . את חשיבות השם בזהות היהודית אנו רואים כבר בשלב מוקדם , בזמן שישראל הפכו לעם . פרשת 'שמות' בתורה , המספרת על בני ישראל ערב צאתם ממצרים , נפתחת במילים : "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו : ראובן שמעון לוי ויהודה " ... ( שמות א , א . ( התורה מונה את שמותיהם הפרטיים של בני יעקב , אשר הפכו ברבות הימים לשמות של שנים-עשר שבטי ישראל . מדוע הספר העוסק בגאולה ובהצלה ממצרים פותח בפירוט שמותיהם של בני ישראל ? על כך משיב המדרש : רבי הונא בשם בר קפרא אמר : בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים - שלא שינו את שמם , ולא שינו את לשונם , ולא אמרו לשון הרע , ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערווה . * לא שינו את שמם - ראובן ושמעון ירדו [ למצרים , [ ראובן ושמעון עלו [ לארץ ישראל ] [ ... ] ולא היו קורין לראובן - רופוס [ ... ] ולבנימין - אלכסנדרא . מדרש שיר השי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן