רקע עיוני דרך פשוטה לטעון קבל היא לחבר אותו במעגל RC טורי , כדוגמת המעגל המתואר באיור 1 15 א . המעגל כולל מתג בעל שני מצבים . אם הקבל אינו טעון , כי אז לאחר סגירת המתג במצב , 1 כמו באיור 1 15 א , יזרום במעגל זרם , i במשך זמן מסוים , והקבל ייטען על-יד > מקור המתח . E על הקבל י י ו ו צר מתח , u המ נ ו גד בכ י ו ו נ ו למתח המק ו ר . המתח u c c י ילך ויגדל עם הזמן , עד שישווה למעשה למתח . E במהלך הטעי נה , הזרם i במעגל י ילך ויקטן עם הזמן , וכאשר המתח u ישווה בגודלו c למתח , E זרם הטעי נה במעגל ייפסק . באיורים 7 ro rK 15-2 נתונים , בהתאמה , גרף המתח על הקבל ו גרף הזרם במעגל בתלות בזמן , במהלך טעי נת הקבל . נניח כי המתג במעגל שבאי וו 1 15 א היה זמן מסוים במצב , 1 הקבל נטען , והמתח עליו הוא . U אם מעבירים עתה את המתג למצב 2 ( ראה o איור 1 15 ב , ( הקבל הטעון פועל כמקור מתח וגורם לזרם פריקה i' במעגל . כיוון זרם הפריקה i' הפוך לכיוון זרם הטעי נה . 1 במהלך הפריקה , המתח u על הקבל וזרם הפריקה i' הולכים וקטנים c עם הזמן . באיורים otrtrw 15-4 מתוארים גרפים של המתח u c על הקבל ושל זרם הפרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית