רקע עיוני התנגדותו של מוליך תלויה בטמפרטורה לפי הנוסחה ; R ( T ) = R [ I + a ( T - 20 )] 20 כאשר : - R התנגדות התיל 20 ° 0-ב ביחידות . n 20 1 0 - a מקדס הטמפרטורה של המוליך 20 0-ב ביחידות ° — 0 - T הטמפרטורה במעלות צלסיוס . נוסחה זו מתארת תלות ליניארית בין התנגדות המוליך לבין הטמפרטורה שלו , והיא נכונה בקירוב בתחום טמפרטורות מסוים . הנגדים משנים את התנגדותם עם שינו" הטמפרטורה . על-פי רוב תופעה זו אי נה רצויה , ולכן היצרנים מנסים לייצר נגדים שמקדם הטמפרטורה שלהם מזערי . התרמיסטור הוא רכיב בעל התנגדות רגישה מאוד לשינויי טמפרטורה . ישנם תרמיסטורים בעלי מקדם טמפרטורה חיובי ( כלומר , התנגדותם עולה עם עליית הטמפרטורה , ( ויש כאלה שמקדם הטמפרטורה שלהם שלילי ( כלומר , התנגדותם יורדת עם עליית הטמפרטורה . ( רגישותם הרבה של תרמיסטורים מאפשרת להשתמש בהם למדידת טמפרטורות . מטרות הניסו 3 , קביעת השפעת הטמפרטורה על התנגדות ת"לים מוליכים ונגדים , וחישוב מקדם הטמפרטורה שלהם . . 2 הכרת התרמיסטור בהתקן למדידת טמפרטורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית