רקע עיוני קיימת תלות בין הזרם הזורם דרך רכיב בעל זוג הדקים , לבי ן המתח שבין הדקי ו . תלות זו משתנה מרכיב לרכיב . אם נשרטט גרף , המתאר את הקשר בין המתח שבין הדקי הרכיב , לזרם הזורם דרכו עקב מתח זה , נקבל את אופיין ההתנגדות של הרכיב . בהנחה שניתן להזניח את השינוי בהתנגדותו של נגד עקב התחממותו כתוצאה מזרימת זרם דרכו , מקבלים שאופיין ההתנגדות של נגד הוא קו ישר . נגד כזה קרוי נגד ליניארי , והוא מציית לחוק אום . אופיין של מוליך שאינו מציית לחוק אום , ושהתנגדותו תלויה בזרם העובר דרכו , מבטא תלות לא-לי ניארית . דוגמאות לרכיבים לא-ליניאריים הם נורת להט , די ודה * ותרמיסטור . מטרות הניסוי . 1 מציאת אופייני התנגדות של נגדים ואישור חוק אום . . 2 מציאת אופייני התנגדות של נורת להט ושל די ו דה . הערכת משך הניסוי שני שיעורים עקרונות שיטת הניסו י באיור 5-1 מתואר מעגל , שבאמצעותו ניתן למדוד את המתח U על הנגד R ואת הזרם 1 הזורם דרכו . על מנת למדוד מספר ערכי מתח וזרם על  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית