/ לאה גולדברג - מי זה גר , מי זה גר בקומה הששית מתחת לגג האדם ? - בקומה הששית תחת גג אדם מתגו רֵ ר האדון חלום . - ומדוע איננו יוצא מביתו , לא יראה את פניו כל היום ? - הוא עסוק עד מאוד , הוא עובד ועמל כל היום , האדון חלום ! האמנם לא שמעתם עוד מה מלאכתו ? החלום הוא ציר גדול , יש לו בד גם ניר בקומה הששית , עפרונות וצבעים ומכחול . מהנץ החמה הוא יושב ומציר אנשים , וצמחים , וחיות , והרבה דב רִ ים שהיו באמת ושלא יכולים להיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית