שים שלום , טובה וברכה , חיים , חן וחסד , צדקה ורחמים , עלינו ועל-כלישראל עמך , וברכנו אבינו , כלנו כאחד , באור פניך , כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורה וחיים , אהבה וחסד , צדקה ורחמים , ברכה ושלום . וטוב בעיניך לברכנו ולברך את-כל-עמך ישראל ברוב-עז ושלום . ברוך אתה , 'ה המברך את עמו ישראל בשלום . מתוך תפילת שמונה עשרה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית