ס המידע על הגיאומטריה של דגס ממוחשב אגור במסד נתונים גיאומטרי המכונה בקיצור מסד נתונים . ם במסד הנתונים , המידע מאורגן ברשומות . ס הנתונים בכל רשומה מאוחסנים בשדות . ס כדי לממש מודל של ישות גיאומטרית , מגדירים מבנה של רשומה ( אחת או יותר ) עם שדות המיועדים להכיל את הנתונים שבמודל . 0 לרשומות במסד הנתונים הגיאומטרי חלק כללי בעל מבנה אחיד בכל סוגי הרשומות , וחלק ייחודי שהמבנה שלו מותאם לסוג הרשומה . ם אפשר לקבוע מזהה רשומה בן שני מספרים שלמים T : ( T , 1 ) מספר המציין את סוג הרשומה , — 1 מספרה הסידורי של הרשומה בתוך הסוג . ס מסד הנתונים של הדגם הממוחשב נמצא בזיכרון הראשי — זיכרון הקריאה כתיבה ( RAM ) בעת שהמשתמש עובד על הדגם . ס בעת שהמחשב מנותק מאספקת החשמל , מסד הנתונים נשמר בקובץ על תקליט או על תקליטון . 0 מדריך הרשומות של מסד נתונים הנמצא בזיכרון הראשי מכיל את מזהי כל הרשומות ואת כתובותיהן בזיכרון . ם מדריך הרשומות של מסד נתונים השמור בקובץ על תקליט או על תקליטון , מכיל את מזהי כל הרשומות ואת כתובותיהן בקובץ . ס אפשר לאחסן את מדריך הרשומות ברשומת טבלה שאורכה משתנה , שהשדה הראשון שלה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה