בפרק , 2 בסעיף , 2 . 4 למדנו כי בשיטת CSG מייצגים גוף מורכב באמצעות גופים בסיסיים ובאמצעות פעולות איחוד , חיתוך וחיסור המבוצעות עליהם . באותו סעיף עסקנו בשלושה גופים בסיסיים כאלה , תיבה , גליל וכדור . חלק א של איור 3 . 30 מתאר את מבנה הרשומה המייצגת תיבה כגוף בסיסי בשיטת , CSG על פי מודל ; 2 . 29 חלק ב של האיור מתאר את מבנה הרשומה המייצגת גליל , על פי מודל ; 2 . 30 וחלק ג של האיור מתאר את מבנה הרשומה המייצגת כדור על פי מודל . 2 . 31 כזכור , סימון ממדי הגופים המופיעים ברשומות נעשה על פי הסימונים שבאיור . 2 . 27 הקואורדינטות z , y , * המופיעות בכל אחת מהרשומות , מציינות את מיקומה של נקודות הייחוס של הגוף הנדון . איור 3 . 31 מתאר את מבנה הרשומה המייצגת גוף מורכב בשיטת , CSG על פי מודל . 2 . 32 כזכור גוף מורכב מתקבל כתוצאה מפעולת איחוד , חיתוך או חיסור המבוצעת על שני גופים . השדה 0 P ( פעולה , ( OPERATOR — ברשומה שבאיור , 3 . 31 מגדיר את סוג הפעולה . באיור מופיעה טבלה המפרטת את הערכים האפשריים של , 0 P וכן את הפעולות שהם מייצגים . בשיטת , CSG מייצגים גוף מורכב באמצעות הרשומות של הגופים הבס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה