בסעיפים 3 . 4 — 3 . 2 נמשיך להציג את הרשומות המממשות את המודלים שהוצגו בפרק . 2 במהלך לימוד הסעיפים האלה אנו ממליצים שתעיין שוב גם במודלים ובאיורים שהופיעו בפרק . 2 מאחר שבסעיף הקודם כבר הצגנו את הרשומות המממשות נקודה וקטע במרחב התלת ממדי , כסעיף הזה נוכל להתחיל את הדיון ברשומות המייצגות תיבה . תיבה איור 1 . 7 מתאר את המבנה של רשומת תיבה המיוצגת בשיטת מסגרת המוטות , על פי מודל 2 . 11 שהובא בסעיף . 2 . 2 כזכור , סימון 12 המקצועות במודל זה נעשה בהתאם לאיור . 2 . 11 הרשומה שבאיור 3 . 7 מכילה 12 מזהים של 12 קטעים ישרים , המהווים את מקצועות התיבה . באיור מופיעים גם מבנה הרשומה המייצגת את אחד הקטעים בייצוג עקיף , ומבנה שתי הרשומות המייצגות את נקודות הקצה של קטע זה . דוגמה : ----- 3 . 2 0 היעזר בדוגמה , 2 , 3 כדי לפרט את תוכן שדות הרשומות המייצגות את התיבה שבאיור , 2 . 11 באופן המתואר באיור . 3 . 7 פתרון על פי דוגמה , 2 . 3 תוכן שדות הרשומות המייצגות את התיבה מופיע באיור . 3 . 8 מעגל הנמצא במישור המקביל למישור x-y איור 3 . 9 מתאר את המבנה של רשומות המייצגות מעגל המקביל למישור x-y ( ראה איור ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה