בפרק הקודם הכרנו את הנתונים שבאמצעותם אפשר לייצג צורות דו ממדיות וגופים תלת ממדיים . בפרק שלפניך נעסוק באופן שבו מארגנים את הנתונים הללו במחשב — מסד הנתונים הגיאומטרי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה