שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כלו מצה . שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור . שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפלו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים . שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין הלילה הזה כלנו מסבין . מתוך ההגדה של סח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית