אפשר לאפיין את מקומו של גוף במישור באמצעות וקטור . לשם כך בוחרים בנקודת ראשית שרירותית וכיוון שרירותי שביחס אליו מודדים את כיווני הווקטורים . הגדרת "וקטור מקום " בתנועה בשני ממדים : וקטור המקום של גוף מיוצג על ידי חץ שיוצא מנקודת הראשית ומסתיים בנקודה שבה הגוף נמצא ( איור . ( 23 מקובל לסמן את וקטור המקום . 1--ב גודלו של הווקטור ws 7 & ( r ) את מרחק הנקודה מן הראשית . : nnyn . 1 כאשר וקטור המקום מתואר במערכת צירים קרטזית , רכיביו הם השיעורים y-1 x של הנקודה שבה הגוף נמצאו ( איור . ( 23 . 2 כיוון שמיקום הראשית , והכיוון שביחס אליו מודדים את כיוון וקטור המקום הם שרירותיים ( אנשים שונים עשויים לבחור ראשית שונה או כיוון יחוס שונה , ( גם גודלו וכיוונו של וקטור המקום שרירותיים במידה מסוימת . . 3 את וקטורי המקום נסרטט בספר זה בירוק .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך